PRAVIDLÁ SLUŽBY NO-BOX

PRAVIDLÁ SLUŽBY NO-BOX

WWW.NOBOX.SK

Článok 1

Definícia

Nasledujúce pojmy použité v týchto Pravidlách majú nižšie uvedený význam:

AUTORIZOVANÝ PARTNER SPOLOČNOSTI CENEGA – subjekt, ktorý distribuuje Produkty na základe príslušnej partnerskej zmluvy so spoločnosťou CENEGA,

CENEGA – CENEGA Spółka Akcyjna so sídlom vo Varšave, ul. Krakowiaków 50, 02–255 Varšava, zapísaná v registri podnikateľov, ktorý je súčasťou Národného súdneho registra, vedenom Okresným súdom pre hlavné mesto Varšavu vo Varšave, XIII. obchodná divízia Národného súdneho registra, s číslom KRS 0000498248, DIČ: 6991844511, č. REGON: 012082833, základným kapitálom: 23 750 000 PLN plne splateným,

Ďalšie údaje o spoločnosti CENEGA nevyhnutné pre kontakt s Používateľmi:

 • e-mailová adresa: help@cenega.cz
 • kontaktný formulár dostupný na nasledujúcom odkaze: https://nobox.sk/contact/

ÚZEMIE – Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Španielsko, Holandsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Lotyšsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Švajčiarsko, Švédsko, Maďarsko, Spojené kráľovstvo, Taliansko, 

SPOTREBITEĽ – Používateľ, ktorý je fyzickou osobou a používa službu NO-BOX v rozsahu, ktorý nemá priamu súvislosť s jeho pracovnou alebo obchodnou činnosťou (podľa článku 221 zákona zo dňa 23. apríla 1964, občianskeho zákonníka (zbierka zákonov z roku 1964, č. 16, položka 93, v znení neskorších predpisov),

ÚČET – osobný administratívny panel Používateľa, dostupný po zriadení Účtu a prihlásení do služby NO-BOX, ktorý Používateľovi umožňuje využívanie služieb NO-BOX,

PRODUKTOVÝ AUTORIZAČNÝ KÓD PRE NO-BOX – unikátny reťazec alfanumerických znakov zaznamenaný vnútri balenia Produktu, ktorý sa použije pre službu NO-BOX,

AKTIVAČNÝ KĽÚČ – unikátny reťazec alfanumerických znakov, ktorý Používateľ dostane zo služby NO-BOX a ktorý umožní inštaláciu Produktu na príslušné zariadenie alebo do príslušnej služby Používateľa,

NO-BOX – internetová stránka spravovaná spoločnosťou CENEGA dostupná na adrese www.nobox.sk, ktorá umožňuje generovanie Aktivačných kľúčov pre Produkty,

PRODUKT – videohra kúpená od niektorého z Autorizovaných partnerov spoločnosti Cenega,

PRAVIDLÁ – tieto pravidlá. V rámci elektronických služieb Pravidlá predstavujú predpisy uvedené v článku 8 zákona zo dňa 18. júla 2002, o elektronických službách (zbierka zákonov z roku 2002, č. 144, položka 1204, v znení neskorších predpisov),

NARIADENIA – Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES,

ZMLUVA – v rozsahu elektronických služieb Pravidlá predstavujú predpisy uvedené v článku 8 zákona zo dňa 18. júla 2002, o elektronických službách (zbierka zákonov z roku 2002, č. 144, položka 1204, v znení neskorších predpisov),

ZARIADENIE – znamená telekomunikačné zariadenie vo vlastníctve Používateľa, napríklad počítač, mobilný telefón, smartfón, tablet alebo iné zariadenie s prístupom na internet, určené na to, aby sa priamo alebo nepriamo pripájalo do siete, t. j. koncové telekomunikačné zariadenie v zmysle článku 2 ods. 43 zákona zo dňa 16. júla 2004, o telekomunikáciách (zbierka zákonov z roku 2017, položka 1907),

SLUŽBA – služba, ktorú spoločnosť CENEGA poskytuje v rámci služby NO-BOX v súlade s Pravidlami,

POUŽÍVATEĽ – fyzická osoba, ktorá je zaregistrovaná a má účet vedený v službe NO-BOX, ktorá je staršia ako 18 rokov a má plnú svojprávnosť.

Článok 2

Všeobecné ustanovenia

 1. Pravidlá stanovujú pravidlá pre registráciu Používateľov do služby NO-BOX, pravidlá pre vytváranie a odstraňovanie Účtov, používanie služby NO-BOX, doručovanie Aktivačných kľúčov Používateľom, pravidlá pre spracovanie osobných údajov Používateľov, pravidlá pre uplatnenie a riešenie reklamácií Používateľov.
 2. Používatelia sú povinní si Pravidlá prečítať a riadiť sa nimi. Hlavne sú Používatelia povinní zdržať sa doručovania a prenášania obsahu, ktorý príslušné právne predpisy zakazujú.
 3. Vlastníkom a správcom služby NO-BOX je spoločnosť CENEGA.
 4. Používateľom sa môže stať iba Spotrebiteľ.
 5. Jeden Používateľ môže mať iba jeden aktívny Účet.
 6. Aby mohol Používateľ používať službu NO-BOX, potrebuje mať Zariadenie s prístupom na internet a internetový prehľadávač a zároveň aktívny e-mailový účet.
 7. Spoločnosť CENEGA nenesie zodpovednosť za žiadne poruchy, vrátane prerušenia alebo chyby funkčnosti služby NO-BOX, ktoré sú spôsobené: udalosťou vyššej moci, plánovanou činnosťou v súvislosti s pravidelnou údržbou služby NO-BOX, pádom servera, neoprávneným konaním tretích osôb, chybou externých dodávateľov, chybou Používateľa. Spoločnosť CENEGA vynaloží maximálne úsilie, aby zaistila riadne fungovanie služby NO-BOX.
 8. Používatelia môžu komunikovať so spoločnosťou CENEGA prostredníctvom kontaktného formulára dostupného na adrese: https://nobox.sk/contact/ alebo zaslaním elektronickej správy na adresu: help@cenega.cz.
 9. Náklady na používanie prostriedkov vzdialenej komunikácie Používateľom budú účtované Používateľovi. Tieto náklady budú účtované v súlade s tarifou telekomunikačného operátora Používateľa.
 10. Používanie služby NO-BOX je možné iba po prihlásení sa do služby NO-BOX v rámci Územia.

 

Článok 3

Registrácia do služby NO-BOX a zrušenie Účtu

 1. Aby mohol Používateľ používať službu NO-BOX, musí vytvoriť Účet v súlade s ustanoveniami Pravidiel.
 2. Aby mohol Používateľ vytvoriť Účet, musí sa zaregistrovať do služby NO-BOX. Registrácia do služby NO-BOX je bezplatná.
 3. Registrácia do služby NO-BOX sa vykonáva vyplnením registračného formulára.
 4. Pre registráciu pomocou registračného formulára musí Používateľ poskytnúť svoju e-mailovú adresu, zvoliť si heslo a súhlasiť s Pravidlami. Súhlas s Pravidlami sa vykonáva ich prečítaním a zaškrtnutím príslušného políčka.
 5. Správa potvrdzujúca vytvorenie Účtu bude zaslaná na e-mailovú adresu Používateľa uvedenú pri registrácii do služby NO-BOX. Zmluva je uzatvorená v okamihu, keď Používateľ potvrdí prijatie vyššie uvedenej správy.
 6. Zmluva sa uzaviera na čas neurčitý a platí do jej účinného ukončenia zo strany Používateľa.
 7. Účet je vytvorený po tom, čo Používateľ dokončí svoju registráciu; Účet umožňuje Používateľovi generovať Aktivačné kľúče a používať ďalšie funkcionality ponúkané službou NO-BOX, ako je napríklad história generovaných Aktivačných kľúčov alebo zmena hesla.
 8. Po registrácii prebehne prihlásenie do služby NO-BOX s použitím e-mailovej adresy Používateľa uvedenej pri registrácii do služby NO-BOX ako prihlasovacieho mena a hesla, ktoré Používateľ uviedol pri registrácii. Používateľ je povinný uchovávať svoje prihlasovacie meno a heslo v tajnosti a chrániť ich pred zneužitím neoprávnenou osobou.
 9. Používateľ je oprávnený kedykoľvek vypovedať Zmluvu a požiadať o zrušenie Účtu. Na to musí Používateľ zaslať žiadosť na e-mailovú adresu: help@cenega.cz. Používateľ musí žiadosť doplniť o fotografiu alebo sken Produktového autorizačného kódu pre službu NO-BOX. Účet bude zrušený do 14 dní od dátumu, keď spoločnosť CENEGA prijala žiadosť Používateľa spĺňajúcu vyššie uvedené požiadavky.
 10. Spoločnosť CENEGA môže zabrániť generovaniu Aktivačných kľúčov zo strany Používateľa tým, že zablokuje jeho Účet. K tomu môže dôjsť v nasledujúcich situáciách:
  1. spoločnosť CENEGA má oprávnený dôvod sa domnievať, že Používateľ používa Účet v rozpore so zákonom alebo dobrou praxou alebo spôsobom, ktorý porušuje oprávnené záujmy spoločnosti CENEGA,
  2. účel registrácie alebo spôsob využívania Účtu zo strany Používateľa je zjavne v rozpore s pravidlami a účelom ich fungovania,
  3. Používateľ podstatným spôsobom poruší ustanovenia Pravidiel.
 11. Aby mohla spoločnosť CENEGA vzniesť nároky spojené s využívaním Služieb podľa článku 19 ods. 2 bod 1 v spojení s článkom 18 ods. 1 bod 6 a ods. 5 zákona zo dňa 18. júla 2002, o elektronických službách (konsolidovaný text zo dňa 9. júna 2017, v znení neskorších predpisov), bude po zrušení Účtu spracovávať nasledujúce osobné údaje Používateľa:
  1. e-mailovú adresu Používateľa uvedenú pri registrácii do služby NO-BOX,
  2. prihlasovacie meno,
  3. identifikáciu konečného bodu telekomunikačnej siete alebo IT systému, ktorý používa Používateľ,
  4. informáciu o začatí, ukončení a rozsahu každého použitia Služby,
  5. informáciu o tom, že Používateľ využíva Službu.

Článok 4

Získanie Aktivačného kľúča

 1. Aby Používateľ vygeneroval Aktivačný kľúč, musí sa prihlásiť k Účtu, vložiť Produktový autorizačný kód pre službu NO-BOX do poľa https://nobox.sk/code/register, riadne vyplniť kód captcha a kliknúť na tlačidlo „Zaslať na môj e-mail”.
 2. Generovanie Aktivačných kľúčov je možné 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
 3. Jeden Produktový autorizačný kód pre službu NO-BOX sa môže použiť iba raz.
 4. Po vygenerovaní kódu a kliknutí na tlačidlo „Zaslať na môj e-mail” bude Aktivačný kľúč zaslaný na e-mailovú adresu Používateľa uvedenú pri registrácii do služby NO-BOX.
 5. Aktivačné kľúče sú generované a doručované bezplatne.
 6. Používanie určitých Produktov vyžaduje, aby Používateľ mal účty a ďalšie platformy, ktoré nie sú internou súčasťou služby NO-BOX, napríklad Origin, Steam, PSN. Príslušné informácie sú vždy uvedené na balení Produktu.
 7. Aktivačný kľúč nebude vygenerovaný v nasledujúcich prípadoch:
  1. predchádzajúce použitie Produktového autorizačného kódu pre službu NO-BOX na vygenerovanie Aktivačného kľúča,
  2. nesprávne vloženie Produktového autorizačného kódu do služby NO-BOX,
  3. neprijatie Pravidiel zo strany Používateľa,
  4. nesprávne vloženie kódu captcha,
  5. pokus o vygenerovanie Produktového Aktivačného kľúča prostredníctvom Účtu, ktorý už Aktivačný kľúč pre rovnaký Produkt vygeneroval,
  6. zistenie pokusu o druhú alebo ďalšiu aktiváciu rovnakej hry rovnakým Používateľom,
  7. zistenie pokusu o vygenerovanie Aktivačného kľúča z priestoru mimo Územia,
  8. pokus o vygenerovanie Aktivačného kľúča prostredníctvom Účtu, ktorý bol zablokovaný z dôvodu porušenia Pravidiel zo strany Používateľa,
  9. pokus o vygenerovanie Aktivačného kľúča pred dátumom, keď vydavateľ Produktu skutočne Produkt vydá na území Poľskej republiky. V takom prípade by mal byť Aktivačný kľúč znovu vygenerovaný po vyššie uvedenom dátume vydania,
  10. technické alebo organizačné dôvody vzťahujúce sa na službu NO-BOX alebo príslušnú internetovú platformu.
 8. Spoločnosť CENEGA nenesie zodpovednosť za prípadné problémy spojené s doručením Aktivačného kľúča na e-mailovú adresu Používateľa uvedenú pri registrácii do služby NO-BOX, spôsobené nastavením e-mailového servera alebo elektronickej pošty Používateľa uvedenej pri registrácii do služby NO-BOX a konkrétnou konfiguráciou ochrany počítača a e-mailového softvéru.
 9. V rámci snahy o vygenerovanie Aktivačného kľúča dáva Používateľ súhlas s poskytovaním služieb spoločnosti CENEGA pred uplynutím lehoty, počas ktorej môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy podľa článku 27 zákona zo dňa 30. mája 2014, o právach spotrebiteľa (zbierka zákonov z roku 2017, položka 683). Vo vyššie uvedenom prípade Používateľ podľa článku 38 ods. 1 zákona o právach spotrebiteľa nie je oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Používateľ dáva svoj súhlas prečítaním a prijatím vyhlásenia dostupného na internetových stránkach služby NO-BOX a zaškrtnutím príslušného políčka. Spoločnosť CENEGA zašle potvrdenie o vyššie uvedenom súhlase na e-mailovú adresu Používateľa uvedenú pri registrácii do služby NO-BOX.

 

Článok 6

Reklamácia

 

 1. Spoločnosť CENEGA sa zaväzuje dodať Používateľovi Aktivačný kľúč bez akýchkoľvek chýb.
 2. Používateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu v prípade, že Aktivačný kľúč získaný zo služby NO-BOX je chybný.
 3. Pre riešenie reklamácie týkajúcej sa Aktivačného kľúča získaného zo služby NO-BOX môže Používateľ uplatniť reklamáciu v akejkoľvek podobe, najmä niektorým z ďalej uvedených spôsobov:
  1. elektronickou poštou na adresu: help@cenega.cz
  2. prostredníctvom kontaktného formulára dostupného na adrese: https://nobox.sk/contact.
 4. Pri uplatnení reklamácie musí Používateľ uviesť aspoň svoje meno, priezvisko, e-mailovú adresu Používateľa uvedenú pri registrácii do služby NO-BOX, názov Produktu, ktorého sa reklamácia týka, meno a adresu Autorizovaného partnera spoločnosti CENEGA, ktorý Produkt predal, dátum nákupu Produktu, číslo účtenky o nákupe Produktu, Produktový autorizačný kód pre službu NO-BOX, Aktivačný kľúč (ak bol vygenerovaný), popis chyby, dátum jej zistenia a riešenie reklamácie, ktoré Používateľ očakáva.
 5. Používateľ môže uplatniť reklamáciu týkajúcu sa Aktivačného kľúča do 30 dní od jeho vygenerovania. Reklamáciu uplatnenú po tejto lehote nebude spoločnosť CENEGA riešiť, o čom bude bezodkladne informovať Používateľa elektronickou poštou alebo poštou, v závislosti od kontaktných údajov, ktoré Používateľ uviedol pri uplatnení reklamácie.
 6. Používateľ môže uplatniť reklamáciu týkajúcu sa fungovania služby NO-BOX, napríklad používanie Účtu. Reklamáciu je možné uplatniť do 30 dní od zistenia problémov s fungovaním služby NO-BOX. Reklamácia musí byť zaslaná spôsobom uvedeným v článku 6 ods. 3 Pravidiel a musí obsahovať meno, priezvisko, adresu elektronickej pošty Používateľa uvedenú pri registrácii do služby NO-BOX, dátum zistenia problému a jeho popis.
 7. Spoločnosť CENEGA bude Používateľa informovať o riešení reklamácie prostredníctvom elektronickej pošty.
 8. Ustanovenia tohto článku neobmedzujú právo Používateľa využiť všeobecne záväzné ustanovenia poľských právnych predpisov.

 

Článok 7

Osobné údaje

 

 1. Registrácia do služby NO-BOX vyžaduje súhlas Používateľa so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu a na účely nevyhnutné na používanie služieb poskytovaných spoločnosťou CENEGA v rámci služby NO-BOX, vrátane odovzdania osobných údajov tretím osobám, ktoré poskytujú Služby spoločnosti CENEGA. Tento súhlas sa udeľuje zaškrtnutím políčka dostupného na internetových stránkach služby NO-BOX.
 2. Správcom osobných údajov je spoločnosť CENEGA so sídlom vo Varšave, na adrese ul. Krakowiaków 50, 02–255 Varšava, zapísaná v registri podnikateľov, ktorý je súčasťou Národného súdneho registra, vedenom Okresným súdom pre hlavné mesto Varšavu vo Varšave, XIII. obchodná divízia Národného súdneho registra, s číslom KRS 0000498248, DIČ: 6991844511, č. REGON: 012082833.
 3. Spoločnosť CENEGA menovala poverenca na ochranu osobných údajov. Aby ste sa spojili s poverencom na ochranu osobných údajov, zašlite e-mail na adresu help@cenega.cz.
 4. S výnimkou prípadov uvedených v Pravidlách budú osobné údaje spracovávané v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie na účely poskytovania služieb NO-BOX, vrátane nárokov na nakladanie a správu činností Používateľa v službe NO-BOX.

Kategórie osobných údajov, ktoré spoločnosť CENEGA spracováva, zahŕňajú:

 1. e-mailovú adresu,
 2. geografickú lokáciu,
 3. technické údaje týkajúce sa zariadení používaných na prístup k Účtu,
 4. podrobné údaje k internetovému alebo sieťovému pripojeniu (vrátane IP adresy),
 5. identifikátor mobilného zariadenia,
 6. operačný systém,
 7. druh prehľadávača alebo druh iného softvéru, informácie o zariadení alebo ďalšie technické podrobnosti, ktoré poskytuje prehľadávač,
 8. údaje o meraní týkajúce sa trvania a spôsobu využívania Účtu a o súčasnom stave,
 9. históriu nákupov a vybrané odkazy,
 10. preferencie a voľby, napríklad predplatné,
 11. preferovaný jazyk a mena.
 1. V súvislosti s poskytovaním Služieb budú osobné údaje sprístupnené externým subjektom, najmä dodávateľom zaoberajúcim sa správou IT systémov, ktoré sa využívajú na dokončenie objednávok, subjektom, ako sú banky a platobní operátori, subjektom poskytujúcim účtovnícke, právne a daňové služby, kuriérom (v súvislosti s doručovaním objednávok), marketingovým agentúram (v rámci služieb marketingu), subjektom so vzťahom k spoločnosti CENEGA, vrátane spoločností z jej kapitálovej skupiny.
 2. Spoločnosť CENEGA si vyhradzuje právo sprístupniť informácie o Používateľovi príslušným orgánom verejnej moci alebo tretím osobám, ktoré o také informácie požiadajú, v rozsahu dovolenom zákonom, aby mohli vzniesť, uplatniť alebo sa brániť proti nároku.
 3. Pri používaní služby NO-BOX Používateľ súhlasí s používaním cookies alebo podobnej technológie (viac informácií o cookies: https://nobox.sk/cookie-policy/). Súhlas sa udeľuje zaškrtnutím informačného odkazu na cookies v dolnej časti internetovej stránky.
 4. Používateľ má právo na prístup k svojim osobným údajom, na opravu osobných údajov, ich vymazanie, právo vyžiadať si obmedzenie ich spracovania alebo odovzdania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov; vyššie uvedeným nie je dotknutý súlad spracovania osobných údajov vykonaného na základe súhlasu pred jeho odvolaním.
 5. Aby ste odvolali svoj súhlas sa spracovaním osobných údajov alebo využili ďalšie vyššie uvedené práva, zašlite správu obsahujúcu príslušnú požiadavku na adresu help@cenega.cz. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov znamená, že Služby nebudú môcť byť poskytované.
 6. Používateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu u predsedu Úradu na ochranu osobných údajov, ak bude spracovanie jeho osobných údajov porušovať ustanovenia Nariadenia.
 7. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné na využívanie služieb spoločnosti CENEGA v rámci služby NO-BOX. Preto odmietnutie udeliť súhlas so spracovaním osobných údajov Používateľa spoločnosťou CENEGA znamená, že Používateľ nebude môcť využívať Služby.
 8. Osobné údaje Používateľa budú uchovávané po celý čas fungovania Účtu a v prípade likvidácie Účtu budú okamžite vymazané. Osobné údaje môžu byť spracovávané dlhší čas, ak bude také spracovanie nevyhnutné na vznesenie, uplatnenie alebo obranu pred prípadnými nárokmi v súdnom, správnom alebo inom mimosúdnom konaní, a ďalej na žiadosť príslušných orgánov verejnej správy. Po tejto lehote môžu byť osobné údaje spracované iba v prípade a v rozsahu, aký vyžadujú ustanovenia zákona. Po ukončení času spracovania sa musia osobné údaje nevratne zmazať. 
 9. Spoločnosť CENEGA je oprávnená zasielať na e-mailovú adresu Používateľa marketingové informácie v súlade so zákonom o elektronických službách zo dňa 18. júla 2002 (zbierka zákonov z roku 2013, položka 1422, v znení neskorších predpisov). Marketingové informácie sa môžu zasielať iba po tom, čo Používateľ udelí svoj súhlas spôsobom uvedeným na internetových stránkach služby NO-BOX. Tento súhlas sa udeľuje zaškrtnutím políčka na internetových stránkach služby NO-BOX.

 

Článok 8

Záverečné ustanovenia

 

 1. Služby poskytované v rámci služby NO-BOX nie sú kryté žiadnou zárukou.
 2. Pravidlá môžu byť z podstatných dôvodov doplnené, napríklad v prípade zmeny rozsahu obchodnej činnosti alebo obchodnej ponuky spoločnosti CENEGA, potreby prispôsobiť ustanovenia Pravidiel príslušným právnym predpisom, potreby zaistiť riadne fungovanie služby NO-BOX, potreby zaistiť bezpečnosť používateľov služby NO-BOX, potreby zaviesť nové pravidlá pre fungovanie služby NO-BOX alebo zmenu existujúcich pravidiel. V takých prípadoch zašle spoločnosť CENEGA doplnené Pravidlá Používateľom najneskôr do 14 dní pred dátumom ich zavedenia.
 3. V prípade, že Používateľ neprijme doplnené Pravidlá, po 14 dňoch od dátumu doručenia elektronickej správy uvedenej vyššie v ods. 2 nebude daný Používateľ môcť využívať Služby. Používateľ bude mať aj naďalej možnosť prístupu k Účtu a histórii generovania Aktivačných kľúčov.
 4. Prípadné doplnenie Pravidiel nie je porušením práv Používateľov, ktorí si vygenerovali a dostali Aktivačné kľúče pred zavedením zmien.
 5. Všetky otázky, ktoré Pravidlá nepokrývajú, sa riadia ustanoveniami občianskeho zákonníka, zákona zo dňa 4. februára 1994, o autorskom práve a právach súvisiacich a zákona zo dňa 30. mája 2014, o právach spotrebiteľa.
 6. Používateľ je oprávnený využiť mimosúdne cesty riešenia reklamácií a uplatnení nárokov. Na využitie zmiernej metódy pri riešení reklamácií týkajúcich sa online nákupov je Používateľ oprávnený uplatniť reklamáciu napríklad prostredníctvom online komunitnej platformy, ktorá sa využíva na riešenie sporov (ODR), dostupnej na adrese http://ec.europa.eu/spotrebitels/odr.